top of page

Podmínky členství

Při odeslání přihlášky souhlasí člen, rodič nebo zákonný zástupce se všemi podmínkami členství a potvrzuje jejich přečtení.
 • Definice a pojmy
  I. Definice a pojmy „Kurzem“ se rozumí taneční kurz pořádaný organizátorem, sestávající z počtu lekcí a v časovém úseku určeném organizátorem (zpravidla školní rok) a v jím určených prostorách. „Organizátorem“ kurzu je zapsaný spolek Right 2 Dance se sídlem Petrov 47, Petrov, PSČ 679 62, IČ 07886721. „Účastníkem“ kurzu je osoba, která podala platnou přihlášku na účast v kurzu a přijala odesláním (za nezletilého odesílá zákonný zástupce) přihlášky Finanční řád a podmínky účasti na tanečních kurzech TŠ Body Rockers. „Lektorem“ je osoba pověřená organizátorem k vedení jednotlivých kurzů nebo lekcí. „Lekcí“ se rozumí jedna vyučovací (tréninková) hodina tance vedená lektorem v místě výuky (sál). „Členskými příspěvky“ se rozumí finanční částka určená organizátorem za jednotlivé kurzy, kterou je účastník (zákonný zástupce) povinen uhradit, aby se mohl kurzu účastnit.
 • Všeobecné podmínky účasti
  II. Všeobecné podmínky účasti organizátor kurzu má právo přijmout takový počet účastníků, který neomezí kvalitu výuky v případě obsazení kurzu si organizátor vyhrazuje právo zájemce odmítnout v průběhu probíhajících kurzů si při nedostatku účastníků organizátor vyhrazuje právo sloučit jednotlivé kurzy organizátor je odpovědný za účastníky pouze v době výuky (lekce) a za předpokladu, že dodržují jeho pokyny (pokyny lektorů) před zahájením kurzu je třeba se s lektory dohodnout, zda bude rodič či jiná pověřená osoba děti předávat lektorům a po skončení lekce děti od lektora v místě výuky (lekce) vyzvedávat; nedohodne-li se zákonný zástupce s lektory takto, má se za to, že nezletilý účastník může a bude přicházet a odcházet z lekce samotný v průběhu školních prázdnin - podzimní, vánoční, jarní, pololetní a velikonoční a v době státních svátků lekce neprobíhají (pokud nebude určeno jinak) organizátor má právo zrušit jednotlivé lekce v období chřipkové epidemie, technických důvodů (nepřístup do sálu - opravy atd.) či z důvodu velmi nízkého počtu přítomných účastníků na lekci, bez náhrady aktuální rozpis, informace, změny, zrušení lekcí jsou vždy uvedeny v aktualitách na www.bodyrockers.cz a facebook stránce Body Rockers neúčast na tréninku se omlouvá předem domluveným způsobem pro daný kurz (Messenger, WhatsApp) odesláním přihlášky dává člen nebo zákonný zástupce člena souhlas s pořizováním foto a video dokumentace sloužící k propagaci taneční školy Body Rockers členové zařazeni do soutěžních složek mají letní soustředění povinné, v případě neúčasti, bude člen přeřazen do nižší složky účastník kurzu nesmí bez předchozího souhlasu organizátora vést lekce (provádět výuku) tance ani vlastním jménem ani v rámci jakýchkoli kurzů či lekcí organizovaných třetí osobou; v případě porušení této povinnosti se nebude moci zúčastnit lekcí soutěžní složky, a to bez nároku na vrácení členských příspěvků v případě hrubého nebo opakovaného porušení podmínek účasti na kurz je organizátor oprávněn účastníka z kurzu vyloučit bez nároku na vrácení členských příspěvků v případě, že se účastník rozhodne ukončit svoji účast na kurzu v průběhu semestru, zavazuje se tuto skutečnost písemně sdělit neprodleně organizátorovi bez nároku na vrácení členských příspěvků mezi semestry je pak nutné účastníka z kurzu píšemně odhlásit nejméně 14 dní před začátkem dalšího semestru
 • Tréninkový řád
  III. Tréninkový řád na trénink se člen dostaví minimálně 10 min. před začátkem lekce účastníci se převlékají v šatně nebo místě pro převlékání určeném organizátorem u urzu ŠKOLKA a MINI, lektor přebírá dítě až v době začátku lekce a stejně tak jej odevzdává po skončení lekce rodiče v průběhu lekcí čekají na své děti mimo tréninkové prostory, děti vyzvedávají výhradně ve vstupní hale nebo před budovou s výjimkou kurzů pro nejmenší děti v rámci kurzů pro nejmenší děti rodiče pomohou dětem s převlékáním a přípravou na výuku a poté tréninkové prostory opouští, děti si vyzvedávají až současně s časem, kdy výuka končí v době tréninku vyžadujeme vypnuté vyzvánění u mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení účastník kurzu je povinen nosit odpovídající oblečení a obuv, aby předcházel úrazu (čistá sportovní obuv určená do tělocvičny), tepláky, tričko povinností účastníka je dále mít řádně upravené a sepnuté vlasy na trénink nosit uzaviratelnou plastovou láhev s nealkoholickým nápojem úraz během lekce hlásí zraněný okamžitě lektorovi (neprodleně do ukončení dané lekce), po opuštění tréninku není hlášení úrazu akceptovatelné na lekci nenosíme prstýnky, řetízky, náramky ani jiné šperky, které by mohly způsobit škodu nebo zranění informace o trénincích a kurzovném naleznete na www.bodyrockers.cz na facebooku na stránce: „Body Rockers“ jsou vždy uvedeny všechny aktuální informace, změny tréninků, časy mimořádných tréninků, termíny soutěží, akcí atd.
 • Platební podmínky
  IV. Platební podmínky splatnost pololetních členských příspěvků je do 30.září a do 30.ledna daného školního roku uvedené ceny kurzovného jsou platné při včasné úhradě do data splatnosti, při pozdní úhradě se všechny ceny kurzovného zvyšují o paušální poplatek 500 Kč mimo členské příspěvky se hradí v průběhu roku mimořádné víkendové tréninky, kostýmy na soutěžní choreografie, soutěžní licence a startovné, soutěžní složky mají na jaře víkendové soustředění, prosíme rodiče, aby s těmito výdaji počítali platba členských příspěvků se provádí vždy na semestr nebo celý školní rok předem členské příspěvky jsou splatné: viz. vystavená faktura při platbě všech obou semestrů naráz má účastník právo na slevu 10 % z celkové částky když se kurzů pořádaných taneční školou Body Rockers účastní více rodinných příslušníků mají právo na slevu (sleva je 50 % z členských příspěvků z druhého kurzu, jsou li ve stejné cenové hladině či z levnějšího kurz) pokud účastník nastupuje do kurzu v jeho průběhu, částka členských příspěvků se úměrně snižuje dle daného počtu zbývajících lekcí účastníci, kteří nastoupí do kurzu v jeho průběhu uhradí členské příspěvky dle splatnosti vystavené faktury noví členové mají možnost vyzkoušet úvodní lekci zdarma a poté až uhradit členské příspěvky, pokud po vyčerpání zkušební lekce dojde k úhradě členských příspěvků a v následujícím období tanečník přeruší docházku (platí i pro kurzy nejmenších dětí), kurzovné se nevrací úhradu členských příspěvků je možné provést bankovním převodem nebo vkladem na účet taneční školy, platební údaje jsou vždy viz. vystavená faktura, do poznámky pro příjemce platby uvádějte jméno účastníka v případě nedodržení termínů pro úhradu členských příspěvků si organizátor vyhrazuje právo zamítnout účastníkovi vstup na lekce kurzu návštěvníci open classů a jednorázových tanečních akcí platí lekci způsobem stanoveným organizátorem u jednotlivých open classů či jiných akcí
 • Storno podmínky / Ukončení studia
  V. Storno podmínky v případě, že se účastník rozhodne ukončit svoji účast na kurzu v průběhu semestru, zavazuje se toto písemně sdělit neprodleně organizátorovi bez nároku na vrácení členských příspěvků v případě, že se účastník rozhodne ukončit svoji účast na kurzu v následujícím semestru, zavazuje se toto písemně sdělit nejpozději 14 dní před koncem probíhajícího semestru, v případě, že tak neučinní je povinen uhradit následující semestr v plné míře účastníkovi nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků při překážkách bránících jeho účasti na lekcích, které vznikly na jeho straně či jeho přičiněním účastníkovi nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků při ukončení členství z důvodu porušení podmínek účasti na kurzu členské příspěvky, resp. jejich poměrná část, bude vrácena v případě dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem (tj. více jak 1 měsíc) se storno poplatkem z vratné částky 20 %
 • Sankce
  VI. Sankce ocitne-li se účastník v prodlení s úhradou členských příspěvků o víc jak 5 dnů od data splatnosti faktury, bude o této skutečnosti informován upomínkou a je povinen uhradit organizátorovi smluvní pokutu 500 czk v případě nedodržení termínů pro úhradu členských příspěvků si organizátor vyhrazuje právo zamítnout účastníkovi vstup na lekce kurzu
 • Mimořádné výdaje
  VII. Mimořádné výdaje na Dance Gallery - Taneční Show se dětem pořizují taneční kostýmy, většinou se jedná o trička nebo mikiny, cena do 500 czk pro tanečníky ve věku od 12 let organizujeme v létě taneční soustředění Right 2 Dance Kemp s mezinárodními lektory, cena cca 9 000 Kč pro tanečníky do 12 let organizujeme v létě taneční pobytové soustředění, cena cca 6 000 Kč pro členy kurzů, jejichž členové se budou účastnit soutěží platí také následující body: jedná-li se o soutěž pod organizací CDO, musí mít tanečník vyřízenou/prodlouženou soutěžní licenci (300 Kč) na taneční soutěže si pořizujeme kostýmy (do 2 000 Kč) na každé soutěži se pořádající organizaci platí startovné (150 Kč až 300 Kč) tanečník si případně hradí dopravu na soutěž nutno počítat s finančními náklady na kostým do formace, pokud je kostým již pořízen a zaplacen, nelze žádat peníze zpět, kostým zůstává členovi, pokud není dohodnuto jinak
 • Povinnosti členů tanečních kurzů
  VIII. Povinnosti členů tanečních kurzů pro všechny soutěžní kurzy platí, že maximální povolená absence za pololetí je 20 % pro všechny soutěžní kurzy platí, že pokud je tanečník zařazen ve výběrové formaci či choreografii, je povinný dodržovat docházku na všech trénincích, i mimořádných a je nutno počítat s termíny soutěží, kde se tato choreografie bude prezentovat neúčast na důležitých trénincích před soutěžemi je důvodem pro vyřazení tanečníka ze soutěžní formace, (Konzultujte své termíny dříve, než si zaplatíte školní pobyty v cizině, lyžařské kurzy, ŠVP apod.) pro všechny soutěžní kurzy platí, že účast na letním soustředění je povinná, termín soustředění je zveřejněný vždy s velkým předstihem na webových stránkách taneční školy, vyjímku je nutné konzultovat s vedením taneční školy pro všechny soutěžní kurzy platí, že se během školního roku zúčastní jako soutěžící minimálně 6 soutěží pořádaných taneční organizací CDO
bottom of page